Проект

Име на проекта: база данни от Ефективни възможности в областта на валидацията на неформалното и информалното образование
Продължителност: 01.10.2015 – 30.09.2017
Номер на проекта: 2015-1-PL01-KA204-016557

Цел на проекта:

Основната цел на проекта BEVIN е да повиши индикатора на признаване на компетенциите на възрастните, придобити посредством неформално и информално образовани. Партньорството ще постигне тази цел чрез постигането на следните оперативни цели:

  • разработване на база данни, съдържаща ефективни инструменти за валидация на неформалното и информалното образование;
  • създаване на анализатор за тенденциите при валидация на възможностите.

Таргет група:

Проектът BEVIN адресира широк кръг хора:

  • Всички публични образователни институции/секторни организации включени в процеса на неформално информално образование и/или валидация
  • Всички образователни единици и индивиди, които активно осъществяват валидация на неформално и информално образование;
  • Учители и обучители, които придружават и подкрепят учениците си по време на неформално и информално обучение,
  • Всички организации и институции, които планират валидация на неформално и информално обучение.

И най-вече: възрастни, които са в процес на, или планират, валидация на техните компетенции, придобити чрез неформално и/или информално обучение.

Резултати от проекта:

Основния резултат от проекта ще бъдат база данни от ефективни инструменти за валидацията на  неформалното и информалното образование и анализатор за тенденциите при валидация на възможностите. Базата данни от ефективни инструменти за валидацията на  неформалното и информалното образование ще представлява едно иновативно хранилище с ефективни инструменти за валидация на неформалното и информалното образование.

Целта не е да се повтаря информация, която е налична в различни бази данни. Най-голям акцент ще бъде поставен на селектирането, оценката, сортирането и описанието на ефективни инструменти, заедно с употребата на допълнителни  „мета тагове“, които ще подпомагат и опростяват процеса на изучаване на базата, същевременно осигурявайки търсене с високо качество. Това ще бъде първата база данни от такъв вид, която:

-ще обедини инструментите (повечето от съществуващите бази данни се фокусират върху резултати от проекти и инструментите не се появяват в описанието или се състоят само от незначителни елементи и по тази причина са трудно забележими,

-ще събере не само инструментите които са разработени като резултат от проекти, финансирани от ЕС, но освен това и инструментите, разработени от местни организации, независими експерти, ентусиасти и т.н,

-ще направи качествена оценка на събраните инструменти ще предостави полезни препоръки към потребителите;

-ще предостави на потребителите възможността да коментари оценяват събраните инструменти, както и да добавят нови инструменти и да отправят препоръки.

Анализаторът на тенденциите при валидация на възможностите ще бъде специално конструиран и разработен модул, който чрез употребата на изкуствен интелект и

механизми за извличане на информация ще предоставя различен презентационен слой на потребителите.

Анализаторът ще събира анонимно информация за потребителите, използващи базата данни, необходима за изграждането на поведенческия модела на потребителите.

По този начин ще бъдат изготвени правилно групирани кохерентни данни.. Предвидени са някои обикновени мерки, като например най-често търсени инструменти за валидация с възможност за селектиране според държавата.

Проект

Целите на проекта са в унисон със подобряването на стратегическото партньорство, тъй като те ще засилят сътрудничеството между организациите с оглед на установяването на обмен на практики, насърчаването на развитието,  тестването и прилагането на иновативни практики в сферата на образованието.

Базата данни BEVIN е иновативна с това, че се основава изцяло на други проекти,които вече са реализирани, както и на инструменти, изработени от местни организации, независими експерти, ентусиасти и др., без подкрепата на ЕС, и ги прави лесно достъпни за потребителите. Тази нова база данни ще постави началото на нова синергия  и ще добави стойност към съществуващите инструменти за валидация на неформалното и информалното обучение.

Базата данни BEVIN ще направи качествена оценка на събраните инструменти и ще предостави полезни препоръки към потребителите.  Чрез специализиране на сферата, тя ще позволи на потребителите да се фокусират върху предмета, от който се интересуват и  да се свържат по-лесно с другите, които работят в същата сфера. Като допълнителна функционалност, базата данни ще позволява на потребителите да добавят нови инструменти.  В същото време това споделяне на информация с други потребители ще създаде мрежа от европейски мащаб.

Достъп до ресурси от сферата на неформалното и информално образование, чрез използването на всички налични и общодостъпни бази данни, като по този начин предостави ориентир относно миналите и текущи инициативи за валидация използвани в Европа.

Освен това, проектът ще  доведе до следните неизмерими резултати:

– изграждане на информираност относно неформалното и информалното обучение и нуждата от прилагането му,

– разпространение на инструментите за неформално и информално образование,

– разширяване на взаимното разбиране, редуциране на предразсъдъците, намиране на общи решения: образователните системи имат богата традиция в повечето Европейски страни и предразсъдъците между тях са общи. Този проект събира заедно, на едно място, всички заинтересовани страни по валидацията на неформалното и информалното образование и по този начин противодейства на  необоснованите предразсъдъци.