Първи стъпки

Като част от текущото проучване на ефективните средства за валидация на уменията, придобити чрез неформално и информално образование, в рамките на проекта BEVIN ще бъде създадена и възможност за „транс-европейско търсене на данни“. Тази статия ще се опита да внесе яснота относно инструментите за валидация и как да се подпомогне постигането на по-ефективни методи за валидация.

На първо място, какво представляват инструментите за валидация на уменията, придобити чрез неформално и информално образование? Преди да пристъпим към разяснението на този въпрос, следва да се фокусираме върху темата за валидацията.
За да можем да приведем уменията и компетенциите на дадена личност, организация или фирма в съответствие с Европейската политика за придаване на „видимост“ на ученето, то тези умения първо трябва да се валидират.

Според Насоките на CEDEFOP от 2014, валидацията се дефинира като:“Потвърждение от страна на компетентен орган, че обучителните резултати(знания, умения и/или компетенции), придобити от дадено лице във формална, неформална или информална среда, са оценени на базата на определен критерий“. Неформалното и информалното учене обикновено са разнообразни и не са стандартизирани, и това трябва бъде отразено от средствата за валидация.

Да преминем към инструментите! Обикновено те варират в различните страни, но най-често срещаните са: комуникация, компетентност, наблюдение, интервю, метод на портфолиото, дебат, презентация. Често, макар и да изискват някои промени и адаптация, с цел да отговорят на нуждите на обучаващия се, контекста и конкретната ситуация, тези инструменти, имат сходна форма с методите за валидация на формалното обучение.

С такъв широко обхватен набор от инструменти, често е трудно да се определи, кой е най-добрият за начин за ефективна валидация и впоследствие сертификация. И точно в това е ролята на „транс-европейско търсене на данни“ в рамките на проекта BEVIN. Осъществявайки едно подробно и задълбочено проучване на съществуващите бази от данни(EPALE, ADAM EST) и всички 28 държави в ЕС, ще бъдат идентифицирани, комбинирани и оценени средствата за валидация, за да бъдат включени в цялостната база данни.

Въпросните инструменти ще бъдат категоризирани и събрани в зависимост от техния: произход, вид, метод за валидация, качествена оценка и други характеристики. Важно е, че избраните инструменти ще бъдат събирани от широк кръг от източници, като няма да се ограничаваме само до тези, изработени в рамките на европейски проекти, с което ще се постигне ефективност и избиране на именно тези средства, които наистина работят.

Всички партньори по проект BEVIN ще осъществят изчерпателно събиране на данни на национално ниво, в следващите месеци, и обширната транс-европейска база от данни ще бъде представена по време на следващата партньорска среща, през юни.

Следете новините, свързани с BEVIN на интернет сайта ни и на страницата ни във Facebook.