Фокус в ИТАЛИЯ: Уменията, придобити чрез доброволчески опит трябва да бъдат сертифицирани

В Италия доброволчеството е широко разпространена дейност сред хора от всички възрасти. Според данни от Националния статистически институт на страната, през 2013г. над 6,63 милиона италианци поне веднъж са се включили в някакъв вид доброволчески инициативи, а по-долямата част от тях (почти 4млн.) са го направили чрез членство в организации. Поради тези причини валидирането и сертифицирането на уменията в тази област се превръща в ключов въпрос.
Центровете за доброволчески инициативи, установени по закон (266/91), са основните участници в организирането, популяризацията, обмена на информация и сътрудничеството в сферата на доброволчеството в Италия. Именно затова, много от тези центрове работят в посока създаване на инструменти за признаване и валидиране на умения и компетенции, придобити по време на доброволческа работа. Можете да намерите всички тях в Базата данни по проект BEVIN. Тук ще дадем един пример:

E-VOC: ONLINE TRAINING FOR VOLUNTEER COORDINATORS ON THE VALIDATION OF COMPETENCES, Онлайн обучение, координирано от Испанската платформа за доброволчество, CSVnet, Италианската мрежа от доброволчески центрове и други партньори от Холандия и Ирландия. Целта му е повишаване на предлагането, достъпа и качеството на обученията за координаторите на доброволци относно валидацията на компетенциите на доброволеца. За тази цел четири организации от четири европейски държави обединиха усилията си за разработване на първия отворен и многоезиков онлайн курс за обучение на координатори на доброволци относно валидирането на компетенциите за неформално учене в доброволческия сектор. Проектът стартира през октомври 2016г. и първата версия на обучението ще бъде на разположение през септември 2017 г.