Публикувани са нови Насоки за валидация на неформалното и информално обучение. Екипът по проект BEVIN проучва новостите.

Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) наскоро обяви публикацията на новите Насоки на ЕС за валидация на неформалното и информално обучение. Това е първата ревизия и обновяване на тези насоки от 2012 година насам и това се случва в момент, който е от съществено значение за историята на валидацията на неформалното и информално обучение.

Твърде дълго ЕС имаше общо взето „безразлична“ стратегия по отношение на това ученето да се направи“видимо“. Бяха направени някои опити обучаващите се да се включат в процеса на валидация, но често те представляваха неподходящи и неефективни методи за изчерпателно измерване на компетенциите. Може да се твърди, че един от основните проблеми се състоеше в това, че някои от включените системи за валидация са твърде остарели. В някои европейски държави, като например Финландия, системата за валидация на неформалното и информално обучение е на над 20 години. И докато през 80-те години тези системи и планове работеха добре, то в днешно време е трудно те да се адаптират към модерната ера на разнообразни и комплексни образователни възможности.

Какви са новостите в тази най-скорошна ревизия от 2015 година? Според изявления на представители на Cedefop, те „са провели задълбочени консултации с регионалните, национални и международни заинтересовани страни“ преди първата публикация. Все пак трябва да се обърне внимание на някои съществени допълнения.
Най-напред бяха направени промени в „изграждането на система за осигуряване на качество“. Това означава, че процеса на валидация и използваните инструменти са надеждни, отговарят на целите и са достоверни. Тази система помага да се осигури качеството и това, системата да остане релевантна.

На второ място, подобрените Насоки за валидация на неформалното и информално обучение загатнаха за „условията“ за развитието и валидацията на ученето. В доклада се посочва, че ако обучаващите се имат познания за: разходите, процедурата по валидация, възможностите за подкрепа, резултатите от обучението и времевите рамки, нужни за валидация, то те ще са по-склонни да се включат в процеса и да използват наличните ресурси.

Най-накрая, в ревизираните насоки се поставя акцент на важността(идентифициране в изданието от 2012г.) на това, че за да се осигури ефективна валидация на ученето трябва да се осъществи цялостен процес, като се предприемат различни взаимно свързани стъпки, като се започне от идентифицирането на целите на валидацията, премине се през избора на правилните инструменти за валидация и се достигне до сертификация.
Точно тук идва и ролята на проекта BEVIN , тъй като посредством базата данни от ефективни инструменти, ние ще допринесем за това процесът на валидация да е колкото може по-ефективен.