Важността на проекта BEVIN

Относно Европейските насоки за валидация на информалното и неформалното обучение, явление което придобива все по-голямо значение в Европа. По отношение на разликите между информалното и неформалното обучение има едно съществено различие. Конкретно при формалното образование постигнатите резултати могат да бъдат поместени в националната квалификационна рамка.

Според Организацията за сътрудничество и развитие – неформалното образование означава преднамерени и организирани образователни дейности, провеждани извън рамките на формалната образователна система, което позволява на специфична група участници да постигнат поставените образователни дейности.

От друга страна, според Евростат – неформалното образование може да се осъществява както в, така и извън образователните институции и засяга хора от различни възрастови групи. В зависимост от националните особености може да покрива:

  • Образователни програми за справянето с неграмотността на възрастни,
  • Базово образование за деца, които не посещават училище,
  • Развитие на основни умения,
  • Развитие на професионални умения,
  • Развитие на културни умения, включително благоприличие.

Верификацията на резултата от такъв тип учене може да се разглежда като част от образованието, обучението и  наемането на работа, въпреки че не е особено прозрачно. Първия Европейски принцип за валидирането на информалното и неформално образование поставя индивида(обучаващия се) в центъра на този процес.

Това доказва, че процеса на придобиване на знания, умения и компетенции от обучаващия се, се провежда по такъв начин, който не е задължителен и резултатите от валидацията остават под формата на личен актив на човека.

За съжаление, често се случва възрастните, които искат уменията им придобити посредством информално и неформално обучение да бъдат валидирани, да се откажат, поради многото препятствия и липсата на подходящи инструменти.  В основата на проблема стои това, че инструментите са много трудни за прилагане. От друга страна, тези инструменти не гарантират признаване на резултатите
от неформалното и информалното учене.

Погледнато през различна гледна точка, BEVIN – База данни от Ефективни възможности в областта на Валидацията на Информалното и Неформалното образование, цели да подпомогне възрастните, които се обучават посредством методите на информалното и неформалното обучение. Освен това проектът адресира  един от основните приоритети при обучението на възрастни – предоставяне на информация за наличието на услуги, свързани с образованието на възрастни (информация относно обучение, кариера и валидация на информалното и неформално  образование).

Това ще бъде постигнато посредством разработване на база данни, съдържаща ефективни инструменти за валидация на неформалното и информалното образование. Базата от данни ще попълни празнината, идентифицирана към момента, която касае достъпа до информация във връзка с валидирането на информалното и неформалното образование.  Създавайки хранилище с ефективни инструменти за валидация на неформалното и информалното образование този пропуск в образователната система ще бъде попълнен. Базата от данни ще допринесе за  интернационализацията на образованието, заедно с дистанционното обучение, както и ще подпомогне развитието на гъвкави начини за онлайн обучение.

Неформалното образование допълва формалното, посредством практически мерки, и предоставя ефективен инструмент за изграждането на общество, основано за знанията. Този модел на образование е в началната фаза на развитие и значението на резултатите от него все още не са оценени подобаващо. Неформалното образование е възможен начален старт за евентуално бъдещо развитие. Има нужда от унифициране и последователност на предприетите образователните дейности с цел да се подобри качеството и ефективността на ученето.