Project

Projekta nosaukums: Neformālās un ikdienējās izglītības atzīšanas efektīvu iespēju datu bāze
Projekta ilgums: 01.10.2015 – 30.09.2017
Projekta numurs: 2015-1-PL01-KA204-016557

Projekta mērķis:

Galvenais projekta BEVIN mērķis ir paaugstināt pieaugušo neformālās un ikdienējās (informālās) izglītības ceļā iegūto zināšanu atzīšanas rādītājus. Mērķi plānots sasniegt, īstenojot šādus izvirzītos uzdevumus:

 • izveidot efektīvu neformālās un ikdienējās izglītības ceļā iegūto kompetenču atzīšanas rīku datu bāzi;
 • izstrādāt izglītības atzīšanas iespēju analīzes mehānismu.

Mērķa grupas:

Projekts BEVIN ir vērsts uz plašu mērķauditoriju, un tajā tiks iesaistītas šādas sabiedrības grupas:

 • izglītības iestādes un citas nozares organizācijas, kas nodarbojas ar neformālās un ikdienējās izglītības nodrošināšanu un tās atzīšanu;
 • izglītības nozares uzņēmumi un privātpersonas, kas aktīvi iesaistījušās neformālās un ikdienējās izglītības mācību procesa īstenošanā un atzīšanā;
 • skolotāji un pasniedzēji, kas nodrošina apmācāmajiem neformālo un/vai ikdienējo izglītību;
 • organizācijas un institūcijas, kas plāno neformālās un ikdienējās izglītības ceļā gūto zināšanu, prasmju un profesionālo kompetenču atzīšanas stratēģiju un metodiku;
 • pieaugušie, kas plāno vai jau uzsākuši neformālās un/vai ikdienējās izglītības ceļā gūto zināšanu, prasmju un profesionālo kompetenču atzīšanas procesu.

Projekta rezultāti:

Galvenais projekta rezultāts ir efektīvu neformālās un ikdienējās izglītības atzīšanas rīku datu bāzes izveide, kā arī izstrādāts izglītības atzīšanas iespēju analīzes mehānisms.

Datu bāze ir inovatīva neformālā un ikdienējā ceļā iegūtu zināšanu, prasmju un profesionālo kompetenču atzīšanas rīku krātuve, un tās mērķis nebūt nav atkārtot jau pieejamo informāciju no citām līdzīga principa datu bāzēm. Galvenā uzmanība tiks vērsta uz efektīvu atzīšanas rīku atlasi, rūpīgi izvērtējot, apkopojot un aprakstot atzīšanas iespējas. Lai atvieglotu datu bāzes lietošanu, tā tiks pielāgota lietotāju vajadzībām, izmantojot efektīvas programmēšanas un informācijas meklēšanas iespējas. Tādējādi tiks izstrādāta pirmā šāda veida datu bāze, kuras ietvaros:

 • tiks apkopoti efektīvi zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanas rīki (lielākā daļa no esošajām datu bāzēm koncentrējas uz projektu rezultātiem, un ne vienmēr rīki tiek aprakstīti detalizētā veidā vai tie tiek aprakstīti tikai daļēji, līdz ar to datu bāzes lietotājiem nav pilvērtīgas izpratnes par rīku izmantošanas iespējām);
 • tiks apkopoti daudzveidīgi atzīšanas rīki, kurus izstrādājušas dažādas vietējās organizācijas, neatkarīgie eksperti, jomas entuziasti, kas to paveikuši pašu spēkiem, ne tik daudz ar ES līdzfinansējuma atbalstu;
 • tiks veikts kvalitatīvs novērtējums par apkopotajiem rīkiem, sniedzot noderīgus ieteikumus datu bāzes lietotājiem;
 • lietotājiem tiks nodrošināta iespēja komentēt un novērtēt apkopotos atzīšanas rīkus, kā arī piedalīties to pilnveidē un ieteikumu izstrādē.

Zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanas  iespēju analīzes mehānisms ir īpaši izstrādāts modulis, izmantojot mākslīgā intelekta metodes un datu iegūšanas mehānismus. Analīzes mehānisms apkopos anonīmus datu bāzē reģistrētos datus , nodrošinot saskaņotas informācijas kopas. Apkopojot šos datus, tiks ņemti vērā vienkārši, taču nozīmīgi faktori, piemēram, visbiežāk meklētie prasmju atzīšanas rīki ar iespējamu informācijas grupēšanu par katru valsti atsevišķi u.tml.

PAR PROJEKTU

Projekta mērķi ir saskaņoti ar stratēģiskās partnerības atbalstāmajām darbībām, stiprinot sadarbību starp izglītības organizācijām, kuras vieno tādi kopīgi mērķi kā labās prakses savstarpēja apmaiņa, inovatīvu metožu ieviešana izglītībā un vispārējās izglītības attīstības sekmēšana.
BEVIN datu bāze ir inovatīvs jaunveidojums, jo tās izstrāde balstīta uz iepriekš realizētu projektu rezultātiem, kā arī neatkarīgu ekspertu, entuziastu un vietējo izglītības organizāciju izstrādātiem rīkiem, kuru izveidē nav ticis piesaistīts ES līdzfinansējums. Ar šīs jaunās datu bāzes palīdzību plānots sniegt pievienoto vērtību esošajiem neformālās un ikdienējās izglītības ceļā iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanas rīkiem, izveidojot kvalitatīvu apkopoto rīku novērtējumu un izstrādājot noderīgus ieteikumus datu bāzes sekmīgai izmantošanai. Atbilstoši savas jomas specifikai, katram datu bāzes lietotājam tiks sniegta iespēja detalizēti izzināt sev interesējošo jautājumu, kas saistīts ar prasmju atzīšanu, tajā pašā laikā uzturot komunikāciju ar domubiedriem, kas darbojas tajā pašā jomā, veicinot savstarpējo sadarbību. Tāpat datu bāzes lietotāji būs tiesīgi patstāvīgi pievienot jaunus atzīšanas rīkus. Šāda informācijas apmaiņa ar citiem lietotājiem sekmēs Eiropas mēroga tīkla izveidi.
Projekta ietvaros tiks radīti arī netaustāmie projekta rezultāti:

 • izpratnes veicināšana par neformālās un ikdienējās izglītības ceļā iegūto zināšanu, prasmju un profesionālo kompetenču nozīmi;
 • neformālās un ikdienējās izglītības attīstības veicināšana;
 • izpratnes sekmēšana, aizspriedumu mazināšana un kopīgu risinājumu rašana: izglītības sistēmai Eiropas valstīs ir senas tradīcijas, un nereti dažādu

Eiropas valstu iedzīvotājiem ir aizspriedumi par citām valstīm. Ar šī projekta palīdzību visas ar neformālās un ikdienējās izglītības ceļā iegūto kompetenču atzīšanu saistītajām iesaistītās puses tiks aicinātas savstarpēji sadarboties, tādējādi novēršot nepilnības kopējā Eiropas izglītības sistēmā.