Norit darbs pie līdzšinējās ES dalībvalstu kompetenču atzīšanas pieredzes izpētes

Lai apkopotu efektīvākos neformālās un ikdienējās izglītības ceļā iegūto kompetenču novērtēšanas un atzīšanas rīkus, projekta BEVIN ietvaros tiks veikta līdzšinējās ES valstu pieredzes izpēte šajā jomā. Šajā rakstā sniegsim ieskatu par to, kas ir kompetenču novērtēšanas un atzīšanas rīki un ko plānots panākt, veicot ES valstu līdzšinējās pieredzes izpēti.

Lai veiksmīgāk izprastu, kas īsti ir neformālās un ikdienējās izglītības atzīšanas rīki, vispirms ir svarīgi noskaidrot kompetenču atzīšanas procesa būtību. Lai kāda cilvēka, organizācijas vai nozares kompetences tiktu pielīdzinātas vispārējai ES izglītības politikai, kas, vienkāršiem vārdiem runājot, paredz mācīšanos padarīt arvien caurredzamāku, nepieciešams veikt iegūto prasmju un kompetenču novērtēšanu un apstiprināšanu. Eiropas profesionālās izglītības attīstības centra CEDEFOP 2014. gadā  izstrādātajās vadlīnijās kompetenču atzīšanas procesa ietvaros kompetenta izglītības iestāde veic personas neformālās un ikdienējās izglītības ceļā gūto kompetenču izvērtējumu un apliecinājumu, balstoties uz iepriekš noteiktiem kritērijiem. Neformālās un ikdienējās izglītības formas un saturs mēdz būt daudzveidīgs un nestandartizēts, līdz ar to, izvēloties atbilstošāko kompetenču atzīšanas rīku, tas būtu jāņem vērā.

Atgriežoties pie tēmas par kompetenču atzīšanas rīkiem, jāpiemin, ka dažādās valstīs tie var būt atšķirīgi. Visbiežāk izmantotie atzīšanas rīki ir: novērojums, intervija, portfolio metode, debates, prezentācija u.c. Nereti kompetenču atzīšanas procesa ietvaros ir svarīgi pielāgoties indivīda, nozares vai konkrētas situācijas vajadzībām un kontekstam, taču neskatoties uz to, arī ārpus formālās izglītības ceļā gūto kompetenču atzīšanas procesā tiek izmantotas novērtēšanas formas un metodes, kas aizgūtas no formālās izglītības kompetenču atzīšanas prakses.

Nereti atzīšanas rīku daudzveidības dēļ ir visnotaļ sarežģīti noteikt, kuri ir salīdzinoši visefektīvākie, lai veiktu prasmju novērtēšanu un sertifikāciju. Tieši tādēļ nākamā projekta BEVIN aktivitāte būs ES valstu līdzšinējās kompetenču novērtēšanas un atzīšanas pieredzes izpēte, kuras laikā tiks izzinātas jau esošās datubāzes (EPALE, ADAM EST u.c.), kā arī labās prakses piemēri no visām 28 ES dalībvalstīm. Tas viss palīdzēs identificēt, novērtēt un savstarpēji kombinēt esošos atzīšanas rīkus, iekļaujot tos projekta BEVIN kopējā datubāzē.

Atzīšanas rīki tiks kategorizēti pēc to izcelsmes, veida, atzīšanas metodikas, kvalitātes novērtējuma un citiem parametriem. Atlasītie rīki tiks apkopoti, izmantojot pēc iespējas daudzveidīgākus avotus, nekoncentrējoties tikai uz citu ES līdzfinansētu projektu ietvaros izstrādātu rīku izpēti. Būtiskākais projekta BEVIN nosacījums rīku atlasē ir noteikt, kuri rīki ir efektīvi un spējīgi veiksmīgi funkcionēt.

Visaptverošajā informācijas un pieredzes izpētē tiks iesaistītas visas projekta BEVIN partnervalstu organizācijas. Datubāzi paredzēts prezentēt nākamajā projekta partneru tikšanās reizē, kas notiks jūnijā.

Plašāka aktuālā informācija par BEVIN aktivitātēm pieejama projekta Facebok lapā, kā arī Twitter kontā.