Publicētas jaunas ES vadlīnijas neformālās un idkienējās izglītības ceļā gūto zināšanu atzīšanai

Eiropas profesionālās izglītības attīstības centrs CEDEFOP publicējis jaunās ES vadlīnijas neformālās un ikdienējās izglītības ceļā gūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanai. Šī ir pirmā reize kopš 2012. gada, kad CEDEFOP vadlīnijas tiek pārskatītas un atjauninātas. Kā atzīst profesionāļi, šis ir piemērotākais laiks šādam solim, jo neformālā un ikdienējā izglītība un tās atzīšanas process ir sasniedzis kritiskāko brīdi savā vēsturē.

Pārāk ilgu laiku ES bijusi salīdzinoši vienaldzīga attieksme un nenoteikta stratēģija šajā jomā. Lai gan ir bijuši mēģinājumi zināšanu un prasmju atzīšanas procesā iesaistīt pašus izglītojamos, visbiežāk šādi pasākumi tomēr nav snieguši cerētos rezultātus, ko ietekmējusi arī nepiemērotu kompetenču salīdzināšanas un novērtēšanas metožu izmantošana. Atsevišķās ES valstīs, piemēram, Somijā neformālās un ikdienējās izglītības ceļā gūto zināšanu un prasmju atzīšanas sistēmai ir vairāk kā 20 gadus senas iestrādes. Lai gan izstrādātā sistēma kopš astoņdesmitajiem gadiem ir veiksmīgi funkcionējusi, somi tik un tā saskaras ar grūtībām adaptēties mūsdienu laikmeta daudzveidīgajiem un sarežģītajiem izglītības attīstības virzieniem.

Kādus jauninājumus paredz 2015. gada vadlīniju pārskats? Izstrādājot pirmo vadlīniju publikāciju, CEDEFOP konsultējušies ar iesaistītajām pusēm reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī. Ir atsevišķi vērā ņemami papildinājumi, ko vēlamies izcelt.

Pirmkārt, ir veikti grozījumi kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidē, paredzot, ka atzīšanas procesam un izmantotajiem rīkiem jābūt uzticamiem, mērķim atbilstošiem, konsekventiem un drošiem. Šī sistēma palīdzēs nodrošināt kompetenču atzīšanas procesa kvalitāti augstā līmenī.

Otrkārt, atjauninātajās vadlīnijās tiek norādīts uz mācību procesa pilnveides un gūto zināšanu un prasmju atzīšanas nosacījumiem. Ziņojumā tiek teikts – zināšanu un prasmju atzīšanas procesā labprātāk iesaistās tie izglītojamie, kuriem jau ir zināšanas par atzīšanas procedūras izmaksām, pieejamo atbalstu, nepieciešamo laiku atzīšanas procesam u.tml.

Treškārt, pārskatītās vadlīnijas uzsver nepieciešamību nodrošināt efektīvu zināšanu un prasmju atzīšanas procesu, kuru veidotu savstarpēji saistīti soļi: sākot no atzīšanas mērķa identificēšanas līdz pat atzīšanas procesam un sertifikācijai nepieciešamo rīku izvēlei. Un tieši šajā zināšanu un prasmju atzīšanas procesa fāzē nozīmīgs kļūs projekta BEVIN devums, ar apkopoto efektīvāko rīku datubāzes palīdzību atzīšanas procesu padarot pēc iespējas iedarbīgāku un kvalitatīvāku.