Projekta “BEVIN” nozīme

Eiropas pamatnostādnēs neformālās un informālās jeb ikdienējās izglītības atzīšanas joma ir ieguvusi arvien lielāku nozīmi. Runājot par dažādiem izglītības ieguves veidiem, pastāv viena būtiska atšķirība. Proti, formālās izglītības ceļā sasniegtie rezultāti ir ietverti nacionālās kvalifikācijas ietvartruktūrā. Neformālās un informālās izglītības kvalifikācijas atzīšana vēl ir tikai izstrādes procesā.

Saskaņā ar OECD – neformālā mācīšanās sevī ietver apzinātus un organizēti izglītojošus pasākumus un aktivitātes, kas tiek veiktas ārpus formālās izglītības sistēmas, sniedzot iespēju konkrētiem sabiedrības dalībniekiem sasniegt pašizvirzītos izglītības mērķus.

Savukārt saskaņā ar “Eurostat” datiem – neformālā izglītība var notikt gan izglītības iestādēs, gan ārpus tām, un tā attiecas uz cilvēkiem, kuri pārstāv dažādas vecuma grupas.

Atkarībā no katras valsts pamatnostādnēm neformālā izglītība var attiekties uz dažādiem aspektiem, kas vērsti, piemēram, uz:

  • jauniešu aktīvu iesaistīšanos, īpaši jauniešiem, kas priekšlaicīgi pametuši izglītības iegūšanu, un ekonomiski neaktīvajiem jauniešiem,
  • dažādu personīgu prasmju un kompetenču attīstību,
  • profesionālo prasmju un kompetenču attīstību u.c.

Šādas mācīšanās rezultātu apliecināšana var tikt uzskatīta par izglītības, apmācības un nodarbinātības būtisku sastāvdaļu, lai gan tā joprojām nav pietiekami pārredzama. Galvenais Eiropas nosacījums neformālās un informālās izglītības kompetenču atzīšanas sfērā – šī procesa centrā ir indivīda jeb apmācāmā vajadzības un vēlmes. Process, kura laikā apmācāmais apgūst jaunas zināšanas, prasmes un profesionālās kompetences, netiek īstenots obligātā veidā, un zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanas rezultāti paliek paša apmācāmā ziņā, jo apmācāmais saņemt var tikai dalības apliecinājumu.

Diemžēt nereti pieaugušie, kuri vēlas, lai viņu neformālas vai informālās izglītības ceļā gūtās kompetences tiktu oficiāli atzītas, dažādu apstākļu un atbilstošu atzīšanas rīku trūkuma dēļ padodas un tā arī negūst zināšanu un prasmju apstiprinājumu; nereti arī tādēļ, ka ar esošo atzīšanas rīku palīdzību tas ir grūti īstenojams. Turklāt šie rīki simtprocentīgi negarantē neformālās un informālās izglītības rezultātu atzīšanu.

Programmas Erasmus+ projekta BEVIN (“dataBase of Effective opportunities in the field of Validation of non-formal and Informal learning” jeb “Neformālās un informālās izglītības atzīšanas efektīvu iespēju datu bāze”) mērķis ir sniegt atbalstu pieaugušajiem, kas iesaistījušies neformālajā un informālajā jeb ikdienējā izglītībā, realizējot vienu no galvenajām prioritātēm pieaugušo izglītībā – informēt par pieaugušo izglītības pakalpojumu pieejamību, sniedzot informāciju par neformālās un informālās izglītības atzīšanu un turpmākām karjeras iespējām.

Tas tiks panākts, izveidojot datu bāzi, kas sevī ietvers efektīvus un daudzveidīgus neformālās un informālās izglītības atzīšanas rīkus, tādējādi mazinot iepriekš aprakstītās izglītības atzīšanas sistēmas nepilnības. Tāpat ar datu bāzes palīdzību tiks pilnveidoti izglītības globalizācijas procesi, padarot izglītību pieejamāku un starptautiski saprotamāku un atzītu, atbalstot arī tādus apmācību veidus kā tālmācība un e-mācības.

Neformālā izglītība papildina formālo izglītību un sekmē uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanos. Šāds izglītības modelis ir sākotnējā attīstības stadijā, un tā ietekme uz izglītības rezultātiem vēl nav novērtēta. Neformālā izglītība ir potenciāls izglītības tālākattīstības virziens, kura realizēšanai nepieciešama sabiedrības un atbildīgo institūciju vienprātība, kā arī konsekvence izglītības pasākumu ietvaros, lai uzlabotu izglītības kvalitāti un tās efektivitāti.