FOKUS BUŁGARIA: Walidacja w obrębie kraju

Rynek pracy w Bułgarii ma coraz większe wymagania co do specyfiki siły roboczej, ponieważ jej jakość odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu konkurencyjności firm. Ponadto 66% zarejestrowanych bezrobotnych nie ma zawodu lub kwalifikacji poświadczonych dyplomem, czy certyfikatami, chociaż niektórzy z nich posiadają wiedzę i umiejętności zdobyte w wyniku pozaformalnego lub nieformalnego kształcenia. Zatem zadaniem dla kraju jest stworzenie systemu walidacji (oceniania, rozpoznawania) wiedzy i umiejętności zdobytych w wyniku uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.
W wyniku tego, z dniem 2 stycznia 2016r. weszło w życie rozporządzenie nt. warunków i procedury walidacji profesjonalnej wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych. Warto wspomnieć, że rozporządzenie to nie ma charakteru ustawy, i wciąż istnieje wiele kwestii, które wymagają uporządkowania. Obszar walidacji jest nadal stosunkowo niezbadany. Niemniej jednak, są kwestie, o których warto wspomnieć. Instytucje upoważnione do przeprowadzania walidacji: szkoły zawodowe, szkoły artystyczne, szkoły sportowe, kolegia zawodowe i ośrodki kształcenia zawodowego.
Etapy procesu walidacji:

  1. Określenie zawodu, w którym dana osoba chce walidować swoją wiedzę zawodową, umiejętności i kompetencje;
  2. Porównanie wiedzy fachowej, umiejętności i kompetencji, które posiada indywidulana osoba z oficjalnymi wymogami edukacyjnymi państwa;
  3. Zebranie dowodów potwierdzających, że indywidualna osoba ma wymaganą wiedzę, umiejętności i kompetencje;
  4. Sprawdzanie (stosownych) umiejętności i kompetencji, dla których nie ma potwierdzeń;
  5. Dodatkowe szkolenia (jeśli są konieczne);
  6. Egzamin – teoretyczny i praktyczny;
  7. Wydanie oficjalnego dokumentu poświadczającego kwalifikacje zawodowe (po udanym procesie egzaminacyjnym).

Dokumenty wydane po walidacji: świadectwo kwalifikacji zawodowych lub certyfikat walidacji częściowych kwalifikacji w danym obszarze.