Znaczenie projektu BEVIN

W odniesieniu do wytycznych europejskich dotyczących walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, zjawisko to zyskuje na znaczeniu w Europie. Kształcenie pozaformalne od formalnego odróżnia jedno zasadnicze kryterium. A mianowicie, w przypadku kształcenia formalnego osiągnięty wynik dydaktyczny można odnaleźć w krajowych ramach kwalifikacji.

Według OECD – kształcenie nieformalne to świadoma i zorganizowana działalność kształcąco-wychowawcza prowadzona poza ustawowym formalnym systemem szkolnym, umożliwiająca określonej grupie uczestników osiągnięcie założonych celów kształcenia.
Z kolei według Eurostatu – kształcenie pozaformalne może odbywać się zarówno w obrębie instytucji edukacyjnych, jak i poza nimi, mogą w nim uczestniczyć osoby z wszystkich grup wiekowych. W zależności od kontekstu krajowego może ono obejmować:

  • programy edukacyjne zwalczające analfabetyzm wśród osób dorosłych,
  • kształcenie podstawowe dzieci nieuczęszczających do szkoły,
  • kształtowanie umiejętności życiowych,
  • kształcenie umiejętności zawodowych,
  • kształtowanie kultury ogólnej w tym osobistej.

Weryfikacja efektów takiego kształcenia może być postrzegana jako część kształcenia, szkolenia i zatrudnienia, jednak wciąż jest to podejście mało klarowne. Pierwsza europejska zasada walidacji uczenia się poza formalnego i nieformalnego stawia jednostkę (osobę uczącą się) w centrum tego procesu. Świadczy to o tym, że proces osiągania wiedzy, umiejętności i kompetencji posiadanych przez ucznia prowadzony jest w taki sposób, że nie jest on obligatoryjny, a wyniki walidacji pozostają własnością osoby szkolącej się. Niestety, bardzo często dorosły, który chce, aby potwierdzić jego kompetencje nabyte w drodze kształcenia pozaformalnego lub nieformalnego w związku z wieloma problemami oraz brakiem odpowiednich narzędzi, rezygnuje i nie otrzymuje żadnego potwierdzenia. Istotą problemu jest to, że istniejące narzędzia, są bardzo trudne do wdrożenia. Z drugiej strony, narzędzia te nie gwarantują rozpoznawania wyników (efektów) kształcenia pozaformalnego lub nieformalnego.

Patrząc z tej perspektywy, projekt BEVIN – dataBase of Effective opportunities in the field of Validation of non-formal and INformal ma na celu pomóc w rozwiązaniu
problemów osób dorosłych kształcących się w systemie pozaformalnym lub nieformalnym, ale także spełnia jeden z głównych priorytetów w sektorze edukacji dorosłych: udzielanie informacji na temat dostępu do usług kształcenia dorosłych, takich jak informacje na temat walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, kariery zawodowej i edukacji.

Zostanie to osiągnięte poprzez stworzenie bazy danych, która będzie zawierała skuteczne narzędzia walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. Baza wypełni lukę, która w chwili obecnej jest tylko zdiagnozowana, a dotyczy dostępu do informacji na temat możliwości walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. Stworzenie odpowiedniego repozytorium skutecznych narzędzi walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego wypełni lukę w tym systemie kształcenia się. Baza danych wypełni braki w zjawiskach, takich jak internacjonalizacja edukacji wraz z wykorzystaniem zdalnych sposobów nauki, ale także wspierania i tworzenia elastycznych ścieżek kształcenia on-line.

Edukacja pozaformalna poprzez działania praktyczne uzupełnia edukację formalną i stanowi kompleksowe narzędzie kreujące społeczeństwo wiedzy. Ten model edukacji jest w początkowej fazie rozwoju, a jej wpływ na efekty nauczania nie jest doceniony. Edukacja nieformalna to pewien kierunek rozwoju. Istnieje potrzeba jednomyślności i spójności w zakresie przeprowadzanych działań edukacyjnych mających na celu podniesienie jakości i efektywności kształcenia.