[:en]FOCUS BULGARIA: The validation within the country[:it]FOCUS BULGARIA: La situazione nel paese[:pl]FOKUS BUŁGARIA: Walidacja w obrębie kraju[:es] FOCUS BULGARIA: La validación dentro del país[:lv]FOCUS BULGĀRIJA: Atzīšanas iespējas valstī[:]

[:en]The labour market in Bulgaria has increasing requirements on the characteristics of the workforce as its quality has a key role in increasing the competitiveness of the companies. In addition, 66% of the registered unemployed do not have a profession or qualification certified by official documents or certificates, although some of them have knowledge and skills gained from non-formal or informal experience. Therefore, the task for the country is to build a system for validating (assessing, recognizing) the knowledge and skills acquired through non-formal and informal learning.
As a result from that the Regulation on the Conditions and Procedure for Validating Professional Knowledge, Skills and Competencies came into force on January 1st 2016. It is worth to mention that this regulation doesn’t have the characteristics of a law and there are still many details to be arranged. The issue of validation is still relatively unexplored area. Nevertheless, here are the aspects worth mentioning.
The institutions authorized to perform validation: vocational schools, art schools, sports schools, vocational colleges and vocational training centers.
Steps of the validation process:

 1. Determining the profession in which the individual wishes to validate his / her professional knowledge, skills and competences;
 2. Comparing the professional knowledge, skills and competences the individual has with the official State educational requirements;
 3. Collecting of evidences proving that the individual has the named knowledge, skills and competences;
 4. Checking (where appropriate) the skills an competences for which there is no evidence;
 5. Additional training (if necessary);
 6. Examination – theory and practice;
 7. Issue an official document for validation of professional competences (after successful examination process)

Documents issued after validation: a certificate for professional qualification or a certificate for validation of partial qualifications in a respective area. [:it]Il mercato del lavoro in Bulgaria richiede una mano d’opera sempre più qualificata poiché la sua qualità ha un ruolo fondamentale per aumentare la competitività delle imprese. Il 66% dei disoccupati registrati presso i centri per il lavoro non ha una professione o una qualifica riconosciuta da documenti o certificati ufficiali, benché tra questi molti hanno conoscenze e competenze acquisite attraverso esperienze formali o informali. Pertanto, il compito per il Paese è costruire un sistema per convalidare (valutare, riconoscere) le conoscenze e le competenze acquisite attraverso l’apprendimento non formale e informale.
Il 1 ° gennaio 2016 è entrato in vigore il regolamento sulle condizioni e la procedura per la convalida di conoscenze, abilità e competenze professionali. Vale la pena ricordare che questo regolamento non ha le caratteristiche di una legge e ci sono ancora molti dettagli da organizzare. Il mondo della convalida è ancora un’area relativamente inesplorata. Tuttavia, ci sono degli aspetti degni di nota.
Le istituzioni autorizzate a eseguire la convalida sono: scuole professionali, scuole d’arte, scuole sportive, scuole professionali e centri di formazione professionale.
Passi del processo di convalida sono:

 1. determinare la professione in cui l’individuo desidera convalidare le proprie conoscenze, competenze e abilità professionali;
 2. confrontare le conoscenze professionali, le competenze e le abilità che l’individuo ha con i requisiti educativi ufficiali statali;
 3. raccogliere le prove che dimostrano che l’individuo ha le conoscenze, le competenze e le abilità nominate;
 4. verificare (ove opportuno) le competenze per le quali non vi sono prove;
 5. ulteriore formazione (se necessario);
 6. esaminare – teoria e pratica;
 7. rilasciare un documento ufficiale per la convalida delle competenze professionali (dopo un esame positivo)

Documenti emessi dopo la convalida sono: un certificato di qualificazione professionale o un certificato di convalida delle qualifiche parziali in una determinata area.[:pl]Rynek pracy w Bułgarii ma coraz większe wymagania co do specyfiki siły roboczej, ponieważ jej jakość odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu konkurencyjności firm. Ponadto 66% zarejestrowanych bezrobotnych nie ma zawodu lub kwalifikacji poświadczonych dyplomem, czy certyfikatami, chociaż niektórzy z nich posiadają wiedzę i umiejętności zdobyte w wyniku pozaformalnego lub nieformalnego kształcenia. Zatem zadaniem dla kraju jest stworzenie systemu walidacji (oceniania, rozpoznawania) wiedzy i umiejętności zdobytych w wyniku uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.
W wyniku tego, z dniem 2 stycznia 2016r. weszło w życie rozporządzenie nt. warunków i procedury walidacji profesjonalnej wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych. Warto wspomnieć, że rozporządzenie to nie ma charakteru ustawy, i wciąż istnieje wiele kwestii, które wymagają uporządkowania. Obszar walidacji jest nadal stosunkowo niezbadany. Niemniej jednak, są kwestie, o których warto wspomnieć. Instytucje upoważnione do przeprowadzania walidacji: szkoły zawodowe, szkoły artystyczne, szkoły sportowe, kolegia zawodowe i ośrodki kształcenia zawodowego.
Etapy procesu walidacji:

 1. Określenie zawodu, w którym dana osoba chce walidować swoją wiedzę zawodową, umiejętności i kompetencje;
 2. Porównanie wiedzy fachowej, umiejętności i kompetencji, które posiada indywidulana osoba z oficjalnymi wymogami edukacyjnymi państwa;
 3. Zebranie dowodów potwierdzających, że indywidualna osoba ma wymaganą wiedzę, umiejętności i kompetencje;
 4. Sprawdzanie (stosownych) umiejętności i kompetencji, dla których nie ma potwierdzeń;
 5. Dodatkowe szkolenia (jeśli są konieczne);
 6. Egzamin – teoretyczny i praktyczny;
 7. Wydanie oficjalnego dokumentu poświadczającego kwalifikacje zawodowe (po udanym procesie egzaminacyjnym).

Dokumenty wydane po walidacji: świadectwo kwalifikacji zawodowych lub certyfikat walidacji częściowych kwalifikacji w danym obszarze.[:es]El mercado de trabajo en Bulgaria está sometido a una creciente presión, ya que la calidad de su fuerza de trabajo desempeña un papel clave en el aumento de la competitividad de las empresas. Además, el 66% de los desempleados registrados no tienen una profesión o cualificación certificada por documentos oficiales o certificados, aunque algunos de ellos tienen conocimientos y habilidades obtenidos de experiencias no formales o informales. Por lo tanto, la tarea del país es construir un sistema para validar (evaluar, reconocer) los conocimientos y habilidades adquiridos a través del aprendizaje no formal e informal. Como consecuencia de ello, el 1 de enero de 2016 entró en vigor el Reglamento sobre Condiciones y Procedimiento para la Validación de Conocimientos, Competencias y Competencias Profesionales. Vale la pena mencionar que este reglamento no tiene las características de una ley y todavía hay muchos detalles a arreglar. La cuestión de la validación sigue siendo un área relativamente inexplorada. Sin embargo, aquí están los aspectos que vale la pena mencionar.
Las instituciones autorizadas para la validación: escuelas profesionales, escuelas de arte, escuelas deportivas, centros de formación profesional y centros de formación profesional. Pasos del proceso de validación:

 1. Determinar la profesión en la que el individuo desea validar sus conocimientos, aptitudes y competencias profesionales;
 2. Comparar los conocimientos, habilidades y competencias profesionales que el individuo tiene con los requisitos oficiales de educación del estado;
 3. Recolección de evidencias que demuestren que el individuo tiene el conocimiento, las habilidades y las competencias;
 4. Comprobar (en su caso) las habilidades y competencias para las que no hay pruebas;
 5. Entrenamiento adicional (si es necesario);
 6. Examen – teoría y práctica;
 7. Emitir un documento oficial para la validación de las competencias profesionales (después de un proceso exitoso de examen).

Documentos emitidos después de la validación: un certificado de cualificación profesional o un certificado de validación de cualificaciones parciales en un área respectiva.[:lv]Bulgārijas darba tirgū aizvien vairāk palielinās pieprasījums pēc kvalitātes kā galvenās darbaspēka īpašības. Turklāt, 66% no reģistrētajiem bezdarbniekiem, nav profesijas vai kvalifikācijas, kuru apliecinātu oficiāls dokuments vai sertifikāts, lai gan daļai no viņiem ir zināšanas un prasmes, kas iegūtas neformālas pieredzes rezultātā. Tādēļ, valsts uzdevums ir izveidot sistēmu šādu prasmju validēšanai (novērtēšanai un atzīšanai).
Tā rezultātā no 2016. gada 1. janvāra stājās spēkā noteikumi par profesionālo zināšanu, prasmju un kompetenču validēšanu. Taču ir svarīgi atzīmēt, ka šai regulai nav likuma pazīmju un ir vēl daudz detaļu, kas jākoriģē. Kompetenču validācija joprojām ir relatīvi neizpētīts lauks. Tomēr šeit ir vairāki aspekti, ko vērts pieminēt.
Institūcijas, kam ļauts veikt kompetenču validāciju: profesionālās skolas, mākslas skolas, sporta skolas, profesionālās koledžas un profesionālās izglītības centri.
Validācijas procesa soļi:

 1. Profesijas noteikšana, kurā persona vēlas apstiprināt savas profesionālās zināšanas, prasmes un iemaņas;
 2. Salīdzināt profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences, kuras šim cilvēkam ir, ar oficiālajām valsts izglītības prasībām;
 3. Pierādījumu apkopošana, kas liecina, ka konkrētajam cilvēkam ir nosauktās zināšanas, prasmes un kompetences;
 4. Pārbaude (ja iespējams) prasmēm un kompetencēm, kurām nav pierādījumu;
 5. Papildus mācības (ja nepieciešams)
 6. Eksāmens – teorija un prakse;
 7. Oficiāla dokumenta izsniegšana profesionālo kompetenču validācijai (pēc veiksmīgi nokārtota eksāmena).

Dokumenti, kas izsniegti pēc apstiprināšanas: profesionālās kvalifikācijas sertifikāts vai sertifikāts daļējai kvalifikācijas atzīšanai attiecīgajā jomā.[:]